مکالمه موضوعی

من آن را بعداً انجام خواهم داد
من آن را بعداً انجام خواهم داد

من آن را بعداً انجام خواهم داد

منتشر شده 20 شهریور 1397 237
انرژی جایگزین و  پاک
انرژی جایگزین و پاک

انرژی جایگزین و پاک

منتشر شده 20 شهریور 1397 464
صحبت کردن در مورد ورزش کریکت
صحبت کردن در مورد ورزش کریکت

صحبت کردن در مورد ورزش کریکت

منتشر شده 19 شهریور 1397 231
صحبت کردن در مورد هنر
صحبت کردن در مورد هنر

صحبت کردن در مورد هنر

منتشر شده 19 شهریور 1397 225
زیر قول ها  زدن
زیر قول ها زدن

زیر قول ها زدن

منتشر شده 19 شهریور 1397 257
;