افعال عبارتی پرکاربرد

فعل عبارتی cut in
فعل عبارتی cut in

فعل عبارتی cut in

منتشر شده 21 شهریور 1397 770
فعل عبارتی put on (پوشیدن)
فعل عبارتی put on (پوشیدن)

فعل عبارتی put on (پوشیدن)

منتشر شده 21 شهریور 1397 729
فعل عبارتی drop out
فعل عبارتی drop out

فعل عبارتی drop out

منتشر شده 21 شهریور 1397 699
فعل عبارتی look for (جستجو کردن)
فعل عبارتی look for (جستجو کردن)

فعل عبارتی look for (جستجو کردن)

منتشر شده 20 شهریور 1397 695
فعل عبارتی come around
فعل عبارتی come around

فعل عبارتی come around

منتشر شده 20 شهریور 1397 645
;