اصطلاحات کاربردی

اصطلاح all ears
اصطلاح all ears

اصطلاح all ears

منتشر شده 20 شهریور 1397 679
اصطلاح a bitter pill
اصطلاح a bitter pill

اصطلاح a bitter pill

منتشر شده 20 شهریور 1397 678
اصطلاح daylight robbery
اصطلاح daylight robbery

اصطلاح daylight robbery

منتشر شده 20 شهریور 1397 647
اصطلاح dead right (کاملاً درست و صحیح)
اصطلاح dead right (کاملاً درست و صحیح)

اصطلاح dead right (کاملاً درست و صحیح)

منتشر شده 20 شهریور 1397 650
اصطلاح dark horse (برنده غیر مترقبه)
اصطلاح dark horse (برنده غیر مترقبه)

اصطلاح dark horse (برنده غیر مترقبه)

منتشر شده 20 شهریور 1397 643
;