آرشیو برای - آموزش گرامر انگلیسی

تعداد ویدیو:بیش از9 ویدیو آپلود شده

new video تماشای ویدئو
HD
34
14:41
کاربرد حروف اضافه at,on,in

21 شهریور 1397

2343

کاربرد حروف اضافه at,on,in

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
13
10:59
زمان آینده ساده با will

21 شهریور 1397

1146

زمان آینده ساده با will

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
9
10:44
اسم چیست ؟

21 شهریور 1397

957

اسم چیست ؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
4
10:22
صفت چیست ؟

21 شهریور 1397

762

صفت چیست ؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
4
10:20
قید چیست !؟

21 شهریور 1397

803

قید چیست !؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
5
10:18
کاربرد has to و have to

21 شهریور 1397

726

کاربرد has to و have to

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
4
15:43
فعل عبارتی look for (جستجو کردن)

20 شهریور 1397

695

فعل عبارتی look for (جستجو کردن)

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
3
15:40
فعل چیست !

20 شهریور 1397

686

فعل چیست !

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
6
15:39
طرح سؤال با do,does,did

20 شهریور 1397

855

طرح سؤال با do,does,did

تماشای ویدئو
;